fbpx

הבעיה

0
משפחות עניות בישראל
0
נפשות

אין תזוזה משמעותית מאז

שנת 0

עלות העוני למשק, אשר פוגע בכלל תחומי החיים המשפיעים על הכלכלה הישראלית….. 

0 מיליארד ש"ח

הסיבות

 1. אין אג'נדה בתחום סוגיות חברתיות בכלל, ועוני בפרט- נתונים, יעדים לאומיים וגישה תוצאתית 
 2. הפתרונות הקיימים היום עוסקים במתן מענה לטווח הקצר ודיסיפלינארי, ולא בשינוי טרנספורמטיבי רב מימדי 
 3. רשויות מקומיות הן לא חלק מהפתרון נכון להיום
כלומר- בעיה רב ממדית מצריכה פתרון רב מימדי

הפתרון

הסתכלות הוליסטית ששמה את המשפחה במרכז ויוצרת אקו-סיסטם לפריצת מעגל העוני 

משפחות

 1. בחינת מגמות וחסמים, ויצירת מענים משלימים 
 2. פיתוח מסלולי התערבות בהתאם לצורכי האוכלוסייה
 3. "One stop shop" 
 4. שינוי טרנספורמטיבי
 5. מיצוי כושר השתכרות

רשויות

 1. עבודה עם כלל המגזרים בהובלת ראש רשות 
 2. יעדים מבוססי נתונים ומעקב אחרי תוצאות 
  1. עיצוב תהליכי ושיטות עבודה
  2. איש צוות יעודי לטובת הפרויקט ברשות 
  3. מערכת CRM חדשה למוביליות חברתית על בסיס אוכלוסיית היעד 
  4. מערכת BI חדשה למקבלי החלטות 
   1. ניתוח שוק התעסוקה (היצע, ביקוש וחסמים)
   2. בחינת אפקטיביות של השקעות הרשות  

למה להיטיב?

הקמנו מעבדה בינלאומית לחקר
העוני שעוסקת בפיתוח, תפעול
והוכחת מודלים חדשניים לצמצום
עוני ובשינוע רשויות מקומיות
להוות מנועי צמצום עוני

אנו מייצרים אדבוקציה
לעבודה בכפוף
לאג’נדה, יעדים ושפה
תוצאתית

הכנסנו שחקן חדש ומרכזי
לזירת צמצום העוני ואנו
יוצרים אקו-סיסטם
לצמצום עוני ברשויות
מקומיות

הפעלנו פיילוט מוכח
שיונפק כאג”ח
ומראה על שיפור
במוביליות חברתית
של ילדי משפחות
הפיילוט

כך אפשר לפרוץ את מעגל העוני!!!

החיסכון למשק

הפעלת תכנית לאומית לצמצום העוני במשך 5 שנים בהיקף של 50,000 משפחות, בעלות של 2.12 מיליארד ₪ תביא לצמצום העוני ולחיסכון של
0 מיליארד ש"ח
במשך עשור (50% יציאה בתלות בכספי רשות ומדינה)
ועוד
0 מיליארד ש"ח
תוספת לפיריון

סך הכל חיסכון של 

0 מיליארד ש"ח
בעשור
סגירת תפריט